DAF CHALLENGE
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (typu CHALLENGE)

I. Organizator akcji promocyjnej

Organizatorem akcji promocyjnej jest:

ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Komornikach
ul. Ks. Wawrzyniaka 1, 62-052 Komorniki
spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267483,
tel. 61-8905300, fax. 61-8905324, e-mail: info@esatrucks.pl, www.esatrucks.eu/pl

II. Zasady realizacji wyzwania

 • 1. Rzucamy wyzwanie producentowi, dealerom marki DAF, oraz klientom posiadającym w swojej flocie pojazdy tej konkretnej marki. Wyzwanie polega na przeciągnięciu ciągnika siodłowego marki DAF na dystansie 50 m. Za kierownicą siedzi celebryta (osoba bez uprawnień do prowadzenia ciągników siodłowych) lub uczestnik akcji wyznaczony przez podmiot biorący udział w akcji promocyjnej (może to być osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia ciągników siodłowych).
 • 2. Podstawowe dane dotyczące realizacji wyzwania:
  • - dystans, który musi pokonać ciągnięty DAF – 50 metrów;
   - długość liny zaczepionej do DAF’a – 25 metrów;
   - minimalna odległość od pierwszej osoby ciągnącej do maski DAF’a – 15 metrów;
   - długość liny dostępna dla osób ciągnących DAF’a – 10 metrów;
   - maksymalna ilość osób ciągnących – 10 osób;
   - osoba siedząca za kierownicą DAF’a ma ciągły kontakt (za pośrednictwem Walkie-Tolkie lub telefonu) z osobą z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika siodłowego;
   - osoba prowadząca ciągnik siodłowy marki DAF zostaje przeszkolona w zakresie podstawowych informacji związanych z kierowaniem ciągnikiem siodłowym marki DAF;
   - ciągnik siodłowy marki DAF podczas realizacji wyzwania pozostaje z wyłączonym silnikiem bez włączonego biegu;
   - rodzaj pojazdów marki DAF, które mogą zostać użyte w realizacji wyzwania – DAF XF;
   - miejsce realizacji wyzwania – teren prywatny zamknięty.

  III. Uczestnicy akcji promocyjnej

  W akcji promocyjnej mogą wziąć udział: producent pojazdów marki DAF, dealerzy ciągników siodłowych marki DAF, przedsiębiorcy posiadający w swojej flocie ciągniki siodłowe marki DAF (dalej zwane „Drużynami”).

  IV. Odpowiedzialność za realizację wyzwania

 • 1. Organizator akcji promocyjnej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg wyzwania realizowanego przez Drużyny. Każda Drużyna ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników wyzwania, jaki i za ewentualne szkody powstałe w mieniu w związku wykonywaniem wyzwania.
 • 2. Każda z Drużyn powinna wytypować do realizacji wyzwania osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonania opisanego powyżej wyzwania bez jakiekolwiek uszczerbku dla ich zdrowia.
 • 3. Osoby wytypowane przez Drużynę do realizacji wyzwania powinny być ubrane w strój zapewniający bezpieczeństwo podczas realizacji wyzwania (w szczególności odpowiednie obuwie zapewniające jak największą przyczepność – odradzamy klapki lub inne obuwie tego typu).
 • V. Warunki przystąpienia do akcji promocyjnej

 • 1. W celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej opisanej w niniejszym regulaminie należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, a następnie zamieścić na stronie www.DAFChallenge.com film z realizacji wyzwania opisanego punkcie II niniejszego regulaminu. wraz z podaniem nazwy Drużyny, czasu realizacji wyzwania oraz krótkim opisem Drużyny.
 • 2. Umieszczenie filmu z realizacji wyzwania wiąże się z zarejestrowaniem na stronie www.DAFchallenge.com. Dane niezbędne do rejestracji : Nazwa Drużyny ( nazwa firmy ), firmowy adres e-mail osoby kontaktowej oraz NIP firmy
 • 3. 3. Film umieszczony na stronie www.DAFChallenge.com powinien umożliwiać weryfikację przez Organizatora spełnienia zasad dotyczących realizacji wyzwania (opisanych w punkcie II.2 niniejszego regulaminu). Z zamieszczonego filmu powinno również jednoznacznie wynikać, jaki czas osiągnęła Drużyna realizując wyzwanie.
 • 4. Filmy nie spełniające zasad niniejszego regulaminu będą usuwane przez Organizatora. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 • 5. Drużyna zamieszczając na stronie www.DAFChallenge.com film z realizacji wyzwania udziela Organizatorowi oraz spółce DAF Trucks N.V. niewyłącznej, przenoszalnej (na wszystkie spółki z grupy kapitałowej ESA oraz na wszystkie spółki z grupy DAF) licencji na czas nieokreślony, na terenie całego świata, w zakresie korzystania w ramach reklamy i/lub promocji prowadzonej w Internecie, w szczególności poprzez publikowanie filmu na stronie www.DAFChallenge.com lub innych stronach internetowych Organizatora jego spółek powiązanych lub stronach DAF Trucks N.V i jego spółek powiązanych, w całości lub w części, w dowolnym okresie, aby mogła się z nim zapoznać nieograniczona liczba osób.
 • VI. Postanowienia końcowe

 • 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn – niezależnych od Organizatora.
 • 2. Organizator w związku z niniejszą akcją promocyjną nie będzie wymagał ani gromadził jakichkolwiek danych osobowych osób uczestniczący w realizacji wyzwania.
 • 3. Dryżyny zamieszczając film z realizacji wyzwania zgadzają się na opublikowanie nazwy ich Drużyny oraz innych danych podanych przez tę drużynę (o ile nie stanowią one danych osobowych).
 • 4. Zamieszczenie filmu na stronie www.DAFChallenge.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • 5. Ewentualne spory dotyczące akcji promocyjnej i jego zasad będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
 • 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Drużyny

  Lista drużyn biorących udział w DAF CHALLENGE:

  1.
  ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
  Polska
  2.
  MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP.K.
  Polska
  3.
  RMJ TRANS LOGISTIC & MDM TRANS POLSKA
  Polska
  4.
  DIVETRANS Dariusz Marcisz
  Polska
  Tabela wyników

  Drużyny, które osiągnęły najlepszy wynik w DAF CHALLENGE:

  1.
  MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP.K.
  00:17:45
  2.
  RMJ TRANS LOGISTIC & MDM TRANS POLSKA
  00:18:26
  3.
  ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
  00:19:43
  4.
  DIVETRANS Dariusz Marcisz
  00:20:24